niedziela, 25 sierpień 2019
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 19:00
 • Czwartek: 8:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
 • Wtorek: 8:00 - 16:00
 • Środa: 9:00 - 17:00
 • Czwartek: 11:00 - 19:00
 • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

Konkurs plastyczny „Pocztówka z Gminy Lelis”

Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka z Gminy Lelis”

I. Organizator:

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis oraz Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, ul. Szkolna 51, 07-402 Lelis.

II. Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o Gminie Lelis.
 • Odkrywanie bogactwa i piękna poszczególnych miejscowości Gminy Lelis.
 • Budowanie więzi emocjonalnej ze środowiskiem lokalnym.
 • Rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni wśród uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej.
 • Wykorzystanie prac do promocji gminy Lelis.

III. Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu gminy Lelis. Prace zgłoszone do konkursu oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: przedszkole (dzieci w wieku 3 - 5 lat)
 • II kategoria: oddziały przedszkolne 0 - klasa III SP
 • III kategoria: klasy IV - VIII SP

IV. Zasady uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie pocztówki zawierającej elementy związane z Gminą Lelis takie jak krajobraz, zabytki, znane osoby, itp.
 • Pocztówka powinna zawierać propozycję graficzną o wymiarach 14 x 20 (kartka formatu A4 złożona na pół) .
 • Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na pocztówce.
 • Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace własnego autorstwa (praca wykonana samodzielnie). W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 lat) organizator dopuszcza wykonanie pracy pod kierunkiem rodzica bądź nauczyciela.
 • Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę plastyczną.
 • Technika pracy jest dowolna, jedynie zastrzega się nie używanie materiałów sypkich.
 • Prace zgłoszone do konkursu muszą być wcześniej niepublikowane
  i nieprezentowane na innych konkursach.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
  • imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki do której uczęszcza dziecko, adres zamieszkania, telefon lub adres e-mail,
  • informacje o tym co przedstawia pocztówka.

UWAGA* razem ze zgłaszaną pracą NALEŻY ZŁOŻYĆ wypełnioną i podpisaną zgodę na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych. Prace bez niniejszego dokumentu nie będą podlegały ocenie (formularz poniżej).

V. Ocena prac:

Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców z poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem,
 • zawartość merytoryczną,
 • kreatywność,
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • samodzielność wykonania,
 • walory artystyczne i estetyczne.

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy składać do 8 kwietnia 2019 roku na poniższy adres z dopiskiem „Pocztówka z Gminy Lelis”.

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone miejscami od I do III w każdej kategorii wiekowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2019 roku. Informacja o wynikach i miejscu wręczenia nagród będzie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie: www.ckbislelis.pl, oraz na stronie Zespołu Szkół w Lelisie: www.zsl.edu.pl Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 29 7611077.

VIII. Uwagi dodatkowe:

 • Prace zniszczone, nie spełniające wymogów regulaminu lub złożone/przesłane po terminie nie będą oceniane.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Rozstrzygniecie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
 • Nagrodzone pocztówki zostaną umieszczone na wystawie w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz Przedszkolu Samorządowym przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgoda na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl