niedziela, 19 styczeń 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN „DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH”

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH”

W DNIU 18 SIERPNIA 2019 R.

 

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie DOŻYNKI REGIONALNE NA KURPIACH w dniu 18 SIERPNIA 2019 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorami są: Gmina Lelis - reprezentowana przez Wójta Gminy i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie - reprezentowane przez Dyrektora CK-BiS.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy, na stronie internetowej organizatorów pod adresem: www.lelis.pl, www.ckbislelis.pl, oraz na profilu FB CK-BiS.


4. Na terenie imprezy widzowie mogą korzystać z atrakcji zapewnionych przez organizatorów, oglądać  występy artystyczne zespołów muzycznych, uczestniczyć w pokazach, konkursach, animacjach etc.
5. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
6. Organizatorzy informują, że zabezpieczenie imprezy zapewnia Straż Pożarna, Policja i służby medyczne.
7. Osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy będą z niej usuwane.
8. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
9. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących pracowników Straży Pożarnej i Policji.
10. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do pracowników Organizatorów.
11. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
12. Dzierżawcy poszczególnych stoisk handlowych, rekreacyjnych i gastronomicznych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i wszelkich urządzeń podczas wyżej wymienionej imprezy, stosując się do postanowień Regulaminu, a w szczególności do zakazu sprzedaży alkoholu (również piwa) młodzieży do lat 18 oraz godzin zakończenia prowadzenia działalności.
13. Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
14. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, pracowników organizatora, akustyka imprezy oraz Policji.
15. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
17. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.
18. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: napojów alkoholowych, butelek szklanych i pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych, - środków odurzających oraz substancji psychotropowych, - urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB, - rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy, - rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp. - naruszenia nietykalności cielesnej służb porządkowych - używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego, - używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób, - wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.
19. Przedmioty niebezpieczne, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.
20. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
21. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
22. Organizatorzy mają obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
23. Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio i video. Materiały audio i video będą publikowane na stronie internetowej organizatorów i na profilu FB.
24. Wejście na teren imprezy, które jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video w miejscach wyszczególnionych w pkt. 23.

Wójt Gminy Lelis

Dyrektor Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
Stefan Prusik Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl