wtorek, 28 styczeń 2020
< >
CK-BiS
CK-BiS
CK-BiS
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
SPORT
SPORT
SPORT
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
FOTOGALERIA
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE
ZAJĘCIA STAŁE

CK-BiS zaprasza:

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 20:00
  • Środa: 8:00 - 19:00
  • Czwartek: 8:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel/fax. (29) 761-10-77
e-mail: gbplelis@wp.pl

  • Poniedziałek: 8:00 - 16:00
  • Wtorek: 8:00 - 16:00
  • Środa: 9:00 - 17:00
  • Czwartek: 11:00 - 19:00
  • Piątek: 8:00 - 16:00

 

INFORMACJE

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmienia obsługę bankową z Banku Spółdzielczego w Ostrołęce na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lubotyniu i po w/w dacie będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego:

 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001

Celem Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie jest realizacja zadań w zakresie wyzwalania aktywności kulturalnej mieszkańców gminy, ochrony i kultywowania lokalnych wartości kulturowych. Cel ten realizuje CK-BiS przez wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami środowiska i własnego programu działania.

Statut Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Sieć biblioteczną Gminy Lelis tworzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz jej cztery filie: Dąbrówka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński i Obierwia.
GMINA LELIS jest położona na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, charakteryzuje się wysoką lesistością. Przez teren gminy przepływa 5 rzek, tj. Rozoga, Piasecznica, Omulew, Narew oraz Szkwa. (Więcej o gminie)

REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW „STRONG MAN”

REGULAMIN  AMATORSKICH ZAWODÓW

„STRONG MAN” organizowanych w ramach Dożynek Regionalnych na Kurpiach dnia 18 sierpnia 2019 r.

 

1. Organizatorzy  zawodów:
Gmina Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się podczas imprezy plenerowej p.n. "Dożynki Regionalne na Kurpiach" w dniu 18 sierpnia 2019 r., planowana godzina rozpoczęcia - 18:30.
3. Zasady uczestnictwa w zawodach:

1) Zawody mają charakter otwarty i bezpłatny.
2) W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie były klasyfikowane
w turniejach z udziałem zawodowców (tzw. amatorzy.)
3) udział w zawodach oznacza, że:

a) uczestnik uczestniczy w nich dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, a jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach o charakterze wysiłkowym,
b) uczestnik zapoznał się  z treścią  niniejszego regulaminu  i w pełni akceptuje zapisy w nim zawarte,
c) uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora  jego imienia, nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

4) Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną część regulaminu.
5) Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6) Uczestnik  zawodów zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania pierwszych 10  zgłaszających się uczestników ( po pięć osób w każdej kategorii).
8) Przystąpienie do zawodów następuje poprzez  zgłoszenie się w dniu dożynek do namiotu przy scenie i pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9) Pierwsze wystąpią kobiety, które będą podnosić hantel o wadze 13kg, następnie mężczyźni podnoszący hantel o wadze 23kg.
10) W zawodach zwycięży zawodnik, który nieprzerwanie wykona największą liczbę podniesień hantla zgodnie wytycznymi Organizatora, odpowiednio w kategorii kobiet i mężczyzn.  Miejsca drugie i trzecie zajmą odpowiednio uczestnicy z kolejną najwyższą liczbą podniesień. W przypadku takiej samy liczby podniesień przez zawodników w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie rundy dogrywkowej.

4. Ogłoszenie wyników i nagrody:

1) Ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród nastąpi po jego zakończeniu.
2) Organizator wręczy nagrody finansowe  za zajęcie  1,2 i 3 miejsca w następujących wysokościach:

a) miejsce 1 (kategorie:  kobiety/ mężczyźni)- 200 zł;
b) miejsce drugie (kategorie: kobiety/mężczyźni)- 150 zł;
c) miejsce trzecie(kategorie:  kobiety/mężczyźni)- 100 zł;

3) Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy nie znajdą się na podium (1-3 miejsce), otrzymają nagrody rzeczowe.
4) Sponsorami nagród w zawodach są: Wójt Gminy Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

5. Postanowienia końcowe:

1) W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulaminu imprezy niemasowej lub niezastosowania się do zaleceń Organizatorów lub/i służb porządkowych Organizator zdyskwalifikuje uczestnika zawodów.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikających z tego wypadków oraz skutków wypadków i/lub kontuzji podczas zawodów i odszkodowań z tym związanych.
3) Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

CK-BiS

BIBLIOTEKA

WIEŚCI GMINNE

WIEŚCI GMINNE

KALENDARIUM

Brak wydarzeń

KONTAKT

Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie

ul. Szkolna 48
07-402 Lelis

tel./fax: 29 7611077
e-mail: ckbis.lelis@onet.pl