REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW „STRONG MAN”

REGULAMIN  AMATORSKICH ZAWODÓW

„STRONG MAN” organizowanych w ramach Dożynek Regionalnych na Kurpiach dnia 18 sierpnia 2019 r.

 

1. Organizatorzy  zawodów:
Gmina Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
2. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się podczas imprezy plenerowej p.n. "Dożynki Regionalne na Kurpiach" w dniu 18 sierpnia 2019 r., planowana godzina rozpoczęcia - 18:30.
3. Zasady uczestnictwa w zawodach:

1) Zawody mają charakter otwarty i bezpłatny.
2) W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie były klasyfikowane
w turniejach z udziałem zawodowców (tzw. amatorzy.)
3) udział w zawodach oznacza, że:

a) uczestnik uczestniczy w nich dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, a jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach o charakterze wysiłkowym,
b) uczestnik zapoznał się  z treścią  niniejszego regulaminu  i w pełni akceptuje zapisy w nim zawarte,
c) uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora  jego imienia, nazwiska i wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

4) Treść klauzuli informacyjnej RODO stanowi integralną część regulaminu.
5) Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6) Uczestnik  zawodów zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb porządkowych.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania pierwszych 10  zgłaszających się uczestników ( po pięć osób w każdej kategorii).
8) Przystąpienie do zawodów następuje poprzez  zgłoszenie się w dniu dożynek do namiotu przy scenie i pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9) Pierwsze wystąpią kobiety, które będą podnosić hantel o wadze 13kg, następnie mężczyźni podnoszący hantel o wadze 23kg.
10) W zawodach zwycięży zawodnik, który nieprzerwanie wykona największą liczbę podniesień hantla zgodnie wytycznymi Organizatora, odpowiednio w kategorii kobiet i mężczyzn.  Miejsca drugie i trzecie zajmą odpowiednio uczestnicy z kolejną najwyższą liczbą podniesień. W przypadku takiej samy liczby podniesień przez zawodników w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie rundy dogrywkowej.

4. Ogłoszenie wyników i nagrody:

1) Ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie nagród nastąpi po jego zakończeniu.
2) Organizator wręczy nagrody finansowe  za zajęcie  1,2 i 3 miejsca w następujących wysokościach:

a) miejsce 1 (kategorie:  kobiety/ mężczyźni)- 200 zł;
b) miejsce drugie (kategorie: kobiety/mężczyźni)- 150 zł;
c) miejsce trzecie(kategorie:  kobiety/mężczyźni)- 100 zł;

3) Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy nie znajdą się na podium (1-3 miejsce), otrzymają nagrody rzeczowe.
4) Sponsorami nagród w zawodach są: Wójt Gminy Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

5. Postanowienia końcowe:

1) W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulaminu imprezy niemasowej lub niezastosowania się do zaleceń Organizatorów lub/i służb porządkowych Organizator zdyskwalifikuje uczestnika zawodów.
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikających z tego wypadków oraz skutków wypadków i/lub kontuzji podczas zawodów i odszkodowań z tym związanych.
3) Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.