Logo Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie
Powróć do: CK-BiS

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1)

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. 29 7611077, e-mail: dyrektor@ckbislelis.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Jacek Olkowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (29) 746 90 17 lub adresem email sibid@sibid.pl tel.: 784 596 483
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa.